Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Den svenska vården är mycket sjuk

I Europa finns det inom offentlig sjukvård en behandlingsmetod som de svenska öronläkarna ratar och till och med angriper med förtal och osanna yttranden som de till och med lägger fram för myndigheter och i domstolar. De går bland annat till angrepp mot LASER-behandling av innerörat.

Sjuksköterskan Michael Zazzio arbetar sedan 1998 med hörselbehandling med en LASER-medicinsk behandlingsmetod. Han har forskat kliniskt på området och har varit i många länder och föreläst på medicinska symposier och kongresser. Han har även ombetts att vara medicinsk expert åt en vetenskaplig akademi i Europa och det finns professorer i Saudi-Arabien som vill att han ska komma dit och arbeta. Från många länder kommer förfrågningar om han kan komma och föreläsa om behandlingen och de resultat som han har haft i sin behandlingsverksamhet och i sin kliniska forskning.

Men de svenska öronläkarna har i enad front gått till angrepp mot Michael Zazzio och i anmälan efter anmälan pekas han av dem ut som oseriös. Läkarna påstår att han sysslar med alternativmedicin, vilket en medicinskt legitimerad person enligt lagstiftningen i princip inte får göra. Privatläkaren Crister Carenfelt på Sophiahemmet gjorde till Socialstyrelsen en anmälan mot Michael Zazzio redan år 2000 och sedan har Carenfelt även gjort ett par anmälningar till mot honom. I en intervju har Crister Carenfelt sagt att han inte vet någonting om behandlingsmetoden. Men i sin första anmälan påstod han att han och hans kollegor på privatsjukhuset ansåg att vården tycktes märklig och att de ansåg att den inte utfördes i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Även den svenska öronläkarföreningen har genom sin ordförande Mats Holmström, som arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, anmält Michael Zazzio till Socialstyrelsen och i den anmälan har Mats Holmström skrivit att Michael Zazzio är oseriös och att vården inte utförs i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. De svenska dagstidningarna har skrivit att Michael Zazzio är stoppad av Socialstyrelsen, men det är han inte och det har han inte heller aldrig varit.

Socialstyrelsen har väckt talan mot Michael Zazzio och myndigheten vill att han ska få ett disciplinstraff i form av en varning för att han ställer diagnos, behandlar öron med LASER och för att det kan finnas risker med behandlingsmetoden. Socialstyrelsen anser också att LASER-behandling är alternativmedicin. Efter tre varningar kan Socialstyrelsen återkalla den medicinska legitimationen. Ingen svensk öronläkare vill samarbeta med Michael Zazzio trots att det finns mängder av patienter som har blivit bättre av behandlingen och trots att det finns positiv forskning på området.

Socialstyrelsen påstår grundlöst att Michael Zazzio sysslar med alternativmedicin. Alternativmedicin definieras nämligen enligt det svenska regeringsdirektivet ”Dir. 2006:64” som sådan vård som saknar dokumentation i form av positiva vetenskapliga studier eller kliniska rapporter. De behandlingsmetoder som har en positiv dokumentation att stödja sig på är att anse som medicinsk vård och som därmed utförs i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Enligt lagstiftningen ska nämligen de medicinskt legitimerade bedriva vård i överensstämmelse med det begreppet. Alternativmedicinska metoder kan dock av medicinskt legitimerade yrkesutövare användas om det inte finns någon annan behandlingsmetod som står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och som kan erbjudas patienterna.

I regeringsdirektivet ”Dir. 2006:64” står det även att legitimerad yrkespersonal ska utföra vården utifrån formell eller reell kompetens. Enligt en folder från Socialstyrelsen har alla inom vården, oavsett om de är legitimerade eller inte, rätt att ställa diagnos. Det är den reella kompetens som avgör vad en medicinsk yrkesutövare klarar av. Foldern har Michael Zazzio visat upp för både Socialstyrelsen och för de dömande instanserna. Michael Zazzio har även lagt fram en lista på 39 olika positiva studier och rapporter samt intyg från forskare och läkare i Europa. I forskningsunderlaget för metoden finns det en svensk studie som visar att LASER-ljuset inte skadar innerörats celler vid mycket kraftig LASER-belysning. Det finns heller inga patienter som har fått några skador av LASER-behandlingen.

Socialstyrelsens öronexpert, Erik Borg har påstått att den svenska studien visade att örats celler skadades av det starka LASER-ljuset. Den professor som utförde studien på Karolinska universitetet har en intervju dock sagt att LASER-ljuset i studien inte orsakade några skador på innerörats celler och i den vetenskapliga artikeln har han dessutom skrivit att den inte gjorde det. Doserna i studien var för övrigt omkring 100 gånger kraftigare än de som används i klinisk behandling.

Socialstyrelsens andre öronexpert, Per Gotte Lundquist har påstått att LASER-ljuset inte kommer fram till innerörat och att det samtidigt skadar. Fast det finns det som sagt numera forskning som klart motbevisar.

De båda ”öronspecialisterna” har i sina utredningar varit överens om att en legitimerad sjuksköterska inte har kompetens att bedöma öronsjukdomar. Det har även HSANs expert, Helge Rask Andersen sagt. Men andra svenska professorer och läkare inom öronsjukdomar har i intervjuer sagt att till och med allmänläkare är kompetenta att bedöma öronsjukdomar, till exempel öroninflammationer. Allmänläkarna har 2½ veckas utbildning inom hörselområdet. Michael Zazzio har nästan uteslutande arbetat med hörselvård i 10 år och han har erfarenhet av medicinsk LASER sedan 1990.

Michael Zazzio har förlorat alla sina mål mot Socialstyrelsen, både i HSAN och i sitt överklagande i Länsrätten. Michael begärde muntlig förhandling i båda målen men fick det inte i något av dem. Han överklagande till Kammarrätten som inte tog upp överklagandet. Han har nu överklagat till Regeringsrätten som är sista instans och som alltså måste följa regeringens direktiv, direktiv som utgår ifrån den svenska lagen. Om Regeringsrätten inte följer lagen och dömer i Michael Zazzios favör så kränker Regeringsrätten hans mänskliga rättigheter. I så fall går Michael till EU-domstolen för att få den rätt som han har.

Michael Zazzio angreps även av Konsumentverket. De ville helst att han skulle sluta upp med att annonsera om sin klinik och behandling men Konsumentverket nöjde sig med att uttrycket ”Tinnitus kan botas” togs bort i annonserna och att den feta stilen i annonsrubriken smalnades av. Det visade sig så småningom att Socialstyrelsen hade uppvaktat Konsumentverket för att de skulle hjälpa till att angripa Michael Zazzio.

Även Skatteverket gick med i gruppen som gick till hårt angrepp mot Michael Zazzio. De påstod att hans vård inte var vad man kallar ”medicinsk vård” vare sig i momslagstiftningen eller i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Men Michael Zazzio bevisade att hans vård var medicinsk enligt båda lagstiftningarna. Skatteverket opponerade sig trots motbevisningen och verket vidhöll in i det sista att vården inte var medicinsk vård och att Michael Zazzio därför skulle betala moms på intäkterna.

Finansdepartementet svarade om momsskattelagen på en brevfråga från Michael Zazzio och i sitt svar gav de Michael rätt. På Skatteverkets hemsida kunde man också finna två EU-domstolsprejudikat som visade att Michael Zazzio verkligen hade rätt, men Skatteverket opponerade sig i alla fall och sa därmed emot sig själva i rättsinstanserna. Efter fem års tvist i nämnder och domstolar fick Michael Zazzio i alla fall till slut rätt, och det i Kammarrätten. Skatteverket valde att inte överklaga de tre förlorade målen. Regeringens yttrande i sakfrågan samt två stycken EU-domstolsprejudikat rådde inte ens domstolen Kammarrätten på.

Socialstyrelsen har nu, redan innan det första målet är behandlat i Regeringsrätten, börjat att utreda Michael Zazzios behandlingsverksamhet en andra gång, och myndigheten vill nu veta om Zazzio fortfarande behandlar öron med LASER. Man kan fråga sig varför svenska myndigheter förföljer och kör över en sjuksköterska som utför sådan vård som redan är etablerad inom EU och som dessutom finns där inom offentlig sjukvård. Och varför går Socialstyrelsen till nytt angrepp innan dom i det första målet har vunnit laga kraft? Är det för att de tror att de redan har vunnit? Eller är det för att vården inte finns i den svenska landstingsvården och deras mål är att den aldrig ska komma in där heller? Eller är det för att de svenska öronläkarna har ratat metoden? Eller är det för att specialistläkarna och Socialstyrelsen inte vet något om metoden?

Varför går Socialstyrelsen till angrepp mot att Michael Zazzio ställer diagnos?

Sjuksköterskor ställer diagnos på alla sjukvårdsinstitutioner. Det ligger i sjuksköterskans utbildning att lära sig att ställa diagnos och det ligger i sjuksköterskans intresse att kunna ställa diagnos. Många sjuksköterskor gör en första bedömning av en patients tillstånd och rapporterar det till läkaren innan denne undersöker patienten. Det råder ingen tvekan om att Michael Zazzio är legitimerad sjuksköterska och därmed har han definitivt rätt att ställa diagnos, och han har säkerligen kompetens att göra det.

Michael Zazzio har alltså rätt att fortsätta med sin LASER-behandling av innerörat och han har bevisat att behandlingsmetoden verkligen är ofarlig och oskadlig. Metoden är vad man kallar ”non-invasiv”, vilket innebär att den inte skadar huden eller lämnar några ärr eller märken efter sig.

De bästa resultaten i behandlingsverksamheten har varit mycket goda: förbättring med i genomsnitt 33 dB av hörseln vid kronisk hörselskada, förbättring med i genomsnitt 49 dB av hörseln vid plötslig dövhet, förbättring av och försvinnande av tinnitus, förbättring av överkänslighet för ljud med i genomsnitt 40 dB, läkta trumhinnor som tidigare inte har läkt på mer än 15 år, läkning av kroniska öroninflammationer, förbättring av balans hos patienter med Ménières sjukdom och andra balansrubbningar som till exempel hjärnblödning som orsakat balansrubbning och förlamning. Det finns alltså många patienter som får hjälp av behandlingen, men den svenska staten motarbetar vården. Inom landstingen och på universitetsklinikerna satsar man på KBT (kognitiv beteendeterapi). Ett speciellt forskningsprojekt är att försöka att ta reda på hur överkänslighet för ljud påverkas av kognitiv beteendeterapi, alltså av att tänka bort problemet/smärtan. The Cochrane är en internationellt sett mycket respekterad utvärderingsgrupp som är ledande på utvärdering av medicinska behandlingsmetoder. De presenterade för ett tag sedan en analys av KBT för tinnituspatienter och the Cochrane fastställde att KBT inte förefaller påverkade patienters nivå av tinnitus och att KBT därför ur ett medicinskt perspektiv saknar vetenskaplig grund. Det finns inte en enda studie där man före och efter KBT-behandling har mätt upp patienternas tinnitusnivåer, och det förefaller inte heller finnas någon sådan KBT-studie på hyperacusi. Michael Zazzio har däremot gjort det på 444 hyperacusi-observationer i sin kliniska studie.

Varför vill inte den svenska sjukvården och specialistläkarna hjälpa de här patienterna? Varför använder sig den offentliga sjukvården av medicinskt overksamma behandlingsmetoder? Varför satsar universitet tid och pengar på KBT-forskning när det finns bättre behandlingsmetoder som LASER-behandling, vilken dessutom i forskning redan har visat på positiva resultat både för tinnitus och hyperacusi?

Enligt lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område är alla yrkesutövare skyldiga att följa utvecklingen inom sitt medicinska område. I det här fallet är det uppenbart att Michael Zazzio har följt utvecklingen på hörselbehandlingsområdet. Han har tagit del av studier och rapporter och han har aktivt sökt kunskap om behandlingsmetoden i forskning och i de internationella akademierna. Han har dessutom forskat själv på metoden. Michael Zazzio har alltså för att åter anknyta till ”Dir. 2006:64” gjort rätt. I direktivet står det: ”I personalens grundläggande skyldigheter ingår också att se till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och de behandlingsmetoder som finns.”

De som däremot inte har följt utvecklingen inom sitt medicinska område är de öronläkare som har känt till behandlingsmetoden men som ändå har angripit och motverkat dess utövare. De läkare som har känt till men inte informerat hjälpsökande patienter om att LASER-behandlingsmetoden finns, har alltså enligt lagstiftningen inte fullgjort sina skyldigheter.

I april/maj månad skrev Michael Zazzio en brevfråga till Socialdepartementet. Frågan gällde vad begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” innebär och vilka som enligt lagstiftningen får ställa diagnos inom hälso- och sjukvården. Socialdepartementet har ännu inte skrivit något svar till Michael Zazzio. De svenska myndigheterna är skyldiga att svara på frågor och de ska dessutom göra det inom rimlig tid…

Referenser:
C-uppsats vid Södertörns högskola, 2005: Nyetablering i den offentliga sjukvården. Undergraduate Theses from Södertörn University College: 196 — Nyetablering i den offentliga sjukvården
Audio Laser-Kliniken: Audio Laser-Kliniken behandlar tinnitus och andra inneröreskomplikationer med laser. The Audio Laser-Kliniken is treating tinnitus and other inner ear disorders with laser
Neurolog John Ortolani, USA: Tinnitus cure, treatment for ringing in the ears, online cash bingo
Öronläkare Lutz Wilden, Tyskland: * Dr. Wilden Tinnitus Lasertherapie Tinnitustherapie *

Anders Haglund

Insändare

Den svenska vården är mycket sjuk

Musik

50 Cent — B.C. Before Curtis & T.I. — T.I. vs. T.I.P.

Akon — In My Ghetto

Aleksandr Skrjabin — Vers la flamme

Alf — Din gråtande clown

Bon Jovi — Lost Highway

Crowded House — Time of Earth

Dale Watson — From the Cradle to the Grave

Dark Tranquillity — Fiction (Miss Vampyria)

Dr. Indies musikmix IX

Evanescence — Justice

Freedom Call — Dimensions

Gary Glitter — Many Happy Returns: The Hits & Sweet — Hit Collection

Graham Parker — Don’t Tell Colombus

Happening, Alive and Nasty: The EMI Punk Singles Collection & Bad Religion — New Maps of Hell

Interpol — Our Love to Admire

Justice — Cross, Lifehouse — Who We Are & David Guetta — Pop Life

Korta musikrecensioner XXX

Marilyn Manson — Eat Me, Drink Me

Mauro Scocco — Ljudet av tiden som går & Per Gessle — En händig man

Mavis Staples — We’ll Never Turn Back & Carla Thomas — The Queen Alone

Mustasch — Latest Version of the Truth

Nouvelle Vague — Bande a part

Patti Smith — Twelve

Poison — Poisond & Velvet Revolver — Libertad

Ryan Adams — Easy Tiger

Lisa Rydberg & Gunnar Idenstam — Bach på svenska

Scariot — Momentum Shift

Smashing Pumpkins — Zeitgeist

Soundtrack för sommaren

Svensk Postpunk Klassiker

The Police — The Police, Tim Armstrong — A Poets Life, Social Distortion — Greatest Hits & No Fun at All — Touchdown

The Polyphonic Spree — The Fragile Army

This Perfect Day — Setting Things Straight 1987–2007

Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life

Traveling Wilburys — The Traveling Wilburys Collection

W.A.S.P. — Dominator (Miss Vampyria)